Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník")

  (meno a priezvisko / názov) Alchemix laboratory s.r.o. , IČO: 06542433

  so sídlom: Veveří 498/77, 60200 Brno

  zapísanej na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 102707

  kontaktné údaje: email: kontakt@alchemix-laboratory.cz

  telefón: +420 775 073 030

  web: http://www.alchemix-laboratory.cz

  (ďalej len "predávajúci")

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese https://www.alchymistky.cz (ďalej je "internetový obchod").

 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých položkách v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu,  po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

  • prostredníctvom formulára odoslaní objednávky v tomto internetovom obchode ako neregistrovaný zákazník

 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať alebo odoslaním emailu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári (alebo zaslanie týchto informácií v emailu) a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

 6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie spotrebného tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť spôsobmi dostupnými pre daný tovar, zvyčajne jedným alebo viacerými z týchto typov platieb (podľa typu tovaru sa môže meniť):

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho ako je uvedený v potvrdení objednávky

  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány PayPal,

  • dobierkou v hotovosti pri předávní tovaru,

  • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke, alebo na mieste organizácie kurzu

 2. Voľba spôsobu platby sa vykonáva počas objednávania tovaru.

 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do:

  • 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy u spotrebného tovaru

  • 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy u kurzov viac ako 10 dní pred začatím kurzu

  • 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri kurzoch menej ako 10 dní pred začatím kurzu

 5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 7. predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

  • na adresu určenú kupujúcim objednávke

  • osobným odberom v prevádzke predávajúceho alebo na mieste uskutočnenie kurze

 9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávanie tovaru.

 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

a. Odstúpenie od zmluvy u spotrebného tovaru

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

  • odo dňa prevzatia tovaru,

  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

  • odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

  • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

  • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

  • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

  • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

 5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

b. Odstúpenie od zmluvy u vzdelávacie akcie (kurzu)

 1. Prekročenie kapacity vzdelávacie akcie:

  V prípade prekročenia kapacity akcia bude predávajúcim kupujúcemu do 2 pracovných dní ponúknutý náhradný termín alebo stornovania prihlášky a vrátenie platby na účet objednávateľa / kupujúceho.

 2. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa:

  • Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy vo lehote štrnástich dní od prevzatia / dodania / potvrdenie účasti na vzdelávaciu akciu, a to bez udania dôvodu (musí dôjsť k doručenie prejavu vôle odstupujúceho) pri zachovaní ďalších podmienok. POZOR na storno poplatky !!!

  • Ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy menej ako 10 dní pred konaním vzdelávacie akcie, patrí predávajúcemu, v prípade, že za účastníka nenájde náhradu pomerná časť ceny za kurz podľa nižšie uvedených storno podmienok.

  • Toto dojednanie kupujúci rešpektuje vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, kedy je predávajúci nútený vopred zabezpečiť priestory pre zodpovedajúci počet účastníkov, zodpovedajúci webový hosting, technický servis a iné.

  • Odstúpenie je možné vykonať e-mailom, pokiaľ nie je potrebné navracať sprievodný materiál.

  • Toto odstúpenie nie je možné (v súlade s ustanoveniami § 1837 Občianskeho zákonníka):

   • ak už sa začalo s čerpaním vzdelávacie akcie (napr. Pozeraním videa, účasť na podujatí a pod.).

   • u dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (podľa tohto ustanovenia sa má kupujúci za poučeného a v prípade dodania podľa dodacích podmienok sa má za to, že kupujúci výslovne súhlasil).

   • u poskytnutých služieb, ak boli splnené pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (podľa tohto ustanovenia sa má kupujúci za poučeného a v prípade dodania podľa dodacích podmienok sa má za to, že kupujúci výslovne súhlasil).

   • u dodávky zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal.

 3. Odstúpenie od zmluvy v prípade individuálne konzultácie

  • V prípade individuálne konzultácie môže kupujúci odstúpiť (zrušiť či presunúť termín konania) minimálne 2 pracovné dni vopred.

  • Pri nedodržaní dané podmienky kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške dvojhodinovej konzultácie.

  • Pri opakovanom odstupovania od zmluvy môže kupujúci obmedziť do budúcna uzavretia takejto zmluvy.

 4. Opustenie vzdelávacie akcie:

  • Účastník môže kedykoľvek vzdelávaciu akciu na vlastnú zodpovednosť a bez uvedenia dôvodu opustiť. V tomto prípade nie je povinný odstúpiť od zmluvy a nenáleží mu vrátenie zálohy ani kúpnej ceny.

  • Adresa pre doručovanie odstúpenie od zmluvy a pre vrátenie materiálov:

  • adresa uvedená v záhlaví týchto obchodných podmienok.

  • pre doručovanie ďalej platia ustanovenia o doručovaní.

 5. Vrátenie peňazí

  • Ak odstúpi spotrebiteľ platne od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky súvisiace s cenou zakúpenej vzdelávacie akcie, s výnimkou storno poplatkov .

  • Ak k nákupu boli uplatnené zľavové poukážky, úľavy, atď. Táto suma sa nevracia.

  • Vrátenie týchto prostriedkov prebehne rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od spotrebiteľa prijal.

  • V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy na online vzdelávacej akciu či webinár, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia, zákazníkovi zamedziť prístupu k týmto akciám.

 6. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že kupujúci / účastník porušil zmluvu alebo obchodné podmienky podstatným spôsobom. Pre tieto účely sa má za podstatné porušenie:

  • omeškania kupujúceho / účastníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkové úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti.

  • porušenie povinností na ochranu autorských práv zo strany kupujúceho / účastníka.

  • účasť osoby maloleté alebo nesvojprávne bez vedomia predávajúceho či organizujúceho lektora.

  • neoznámenia zdravotných ťažkostí účastníkom, ak sú spôsobilé narušiť priebeh vzdelávacie akcie alebo vážne poškodiť účastníka, iného účastníka, predávajúceho alebo priebeh či povesť vzdelávacie akcie.

  • narušovanie vzdelávacie akcie závažným spôsobom (napr. Prehnané slovné invektívy, sexuálne obťažovanie, užívanie nelegalizovaných drog, nadmerné požívanie alkoholu a pod.)

  • Predávajúci či usporiadateľskej lektor je oprávnený ukončiť účasť účastníka, ak to uzná za vhodné (z dôvodu narušovania akcie, nevhodného správania účastníka narúšajúcim akciu menej závažným spôsobom) a to kedykoľvek v priebehu vzdelávacie akcie.

 7. STORNO POPLATKY

  a. Storno poplatok pri vzdelávacích akciách s osobnou účasťou:

  • Zaplatená nevratná záloha a prípadná kúpna cena sa nevracia v prípade, že od zmluvy odstúpil predávajúci z dôvodu porušovania zmluvy kupujúcim / účastníkom a to závažným spôsobom.

  • Pomerná časť sa vracia, ak došlo k ukončeniu účastníkovi účasti z dôvodu rozhodnutia predávajúceho či lektora a súčasne nešlo o hrubé porušenie zmluvných a obchodných podmienok.

  • Uhradená suma (cena) na vzdelávaciu akciu je nevratná, ak nie je ďalej uvedené inak.

  • Uhradená suma (cena) je vratná:

   • v prípade plne obsadené vzdelávacie akcie a odmietnutie účasti účastníka predávajúcim.

   • ak predávajúci uzná účastníka nespôsobilým k účasti (napr. Z dôvodu veku - u kurzov pre osoby nad 18 rokov a pod.). Po dohode je možné presunúť registračný poplatok na inú vzdelávaciu akciu / iný termín pod.

   • ak došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy v zákonom stanovenej lehote.

  • Po absolvovaní hoci len časti vzdelávacie akcie sa nárok na vrátenie zálohy a kúpnej ceny vylúčený, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

  • Pri akomkoľvek stornovaní môže kupujúci / účastník s predávajúcim dohodnúť prechod práv a povinností na iného účastníka (kupujúci za seba môže poslať náhradníka), ale iba s výslovným súhlasom predávajúceho.

  • Pri stornovaní (platnom odstúpení od zmluvy) menej ako 10 dní (vrátane) pred začatím vzdelávacie akcie, náleží predávajúcemu plná úhrada ceny, tj. 100% ceny.

  • Ak kupujúci odstupuje od zmluvy pravidelne alebo nie je ochotný hradiť storno poplatky, môže mu predávajúci odoprieť do budúcna prístup k vzdelávacím akciám.

  b. Storno poplatok pri individuálnej konzultácii:

  • Pri nezrušenie konzultácie dva pracovné dni vopred, náleží predávajúcemu / konzultantovi od kupujúceho storno poplatok vo výške dvojhodinovej konzultácie.

  • Náklady spojené so zrušením vzdelávacie akcie:

  • Predajca nehradí kupujúcemu / účastníkovi žiadne prípadné náklady spojené so zrušením vzdelávacieho kurzu.

VII. Práva z chybného plnenia spotrebného tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

 3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

  • výmenu za nový tovar,

  • opravu tovaru,

  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,

  • odstúpiť od zmluvy.

 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

  • ak má tovar podstatnú vadu,

  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

  • pri väčšom počte chýb tovaru.

 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

 6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

 7. predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

 8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

 11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz / sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 7. Text obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021